Menu Przedmiotowe
Programy
czarnocin.bipst.pl / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Pomoc Społeczna / Kryteria przyznawania pomocy
  KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCYWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

  1.      ubóstwa;

  2.      sieroctwa;

  3.      bezdomności;

  4.      bezrobocia;

  5.      niepełnosprawności;

  6.      długotrwałej lub ciężkiej choroby;

  7.      przemocy w rodzinie;

  8.      potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

  9.      potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

  10.  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia     gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

  11.  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

  12.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

  13.  alkoholizmu lub narkomanii;

  14.  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

  15.  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

   

  Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 października 2012 r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

  W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

  Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  1)    miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

  2)    składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

  3)    kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


  Do dochodu ustalonego nie wlicza się:

  1)    jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

  2)    zasiłku celowego;

  3)    pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

  4)    wartości świadczenia w naturze;

  5)    świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

   

  W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

  1)    opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

  2)  opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

   

  W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

  Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

  1)    przychodu;

  2)    kosztów uzyskania przychodu;

  3)    różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

  4)   dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem;

  5)    odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

  6)    należnego podatku;

  7)    odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek   w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

   

  Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przyznanych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

   

  Przy ustalaniu wysokości odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej, w składzie rodziny uwzględnia się innych członków rodziny przebywających w instytucjonalnych placówkach opieki, jeżeli rodzina ponosi odpłatność za ich pobyt.

   

  Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę   w systemie dozoru elektronicznego,  nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

   

   

   

   

   

   

   

  Dodany 2007-07-05 14:52:06 przez Renata Śliwińska         Wyświetlony: 1932
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-27 09:22:43               Historia zmian [6]
  Publikacja 2015-02-27 09:23:02
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Renata Śliwińska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-17
  Aneta Kulik   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-69
  Nina Dziubałtowska   Napisz wiadomość
      Tel: 0-44 616-51-81
  Wioletta Ruszkiewicz   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Honorata Krajewska   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Agata Wójcik   Napisz wiadomość
      Tel: 446165169
  Łukasz Zielonka   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Popek Anna   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Magdalena Kacperska   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1302195 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij