Przetarg na realizację zadania pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biskupia Wola - Kalska Wola, gmina Czarnocin

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie

Załącznik nr 8 - przedmiar

Projekt budowlano-wykonawczy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Wyjaśnienia do SIWZ I

Decyzje zarządców dróg

Opinia geotechniczna

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do SIWZ II

Wyjaśnienia do SIWZ III

Dane techniczne i schematy urządzeń

Decyzje i uzgodnienia

Schemat wykonania czyszczaka

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do SIWZ IV

Wyjaśnienia do SIWZ V

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dodany 2013-10-14 15:44:38 przez Aneta Kulik         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1733