POTRZEBNE DOKUMENTY

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego: 

·         zaświadczenie o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych z Urzędu Skarbowego za 2013 r. lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2013 r (wszystkich pełnoletnich członków rodziny).

·      oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2013 r.;

·         zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny zwierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 r.

·         zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu po roku 2013 r. (umowa o pracę, umowa zlecenie, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego , emerytury, świadczenia przedemerytalnego ,nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych)

·         odpowiedni dokument potwierdzające utratę dochodu w przypadku utraty dochodu oraz wysokość tego dochodu (świadectwo pracy, umowa zlecenie, umowa o dzieło, PIT-11 za 2013 r.)

·         oświadczenie o wysokości dochodu nieopodatkowanego (wraz z odpowiednimi dokumentami np. przelewy dokumentujące wysokość alimentów, decyzja w sprawie przyznania stypendium, fundusz alimentacyjny, zaświadczenie z KRUS –w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2013 r.)

·         zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w 2013 r., nakaz płatniczy)

·         kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

·         skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia);

·         prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności

·         zaświadczenie ze szkoły dzieci powyżej 16 roku życia ( szkoła ponadgimnazjalna).

·         w przypadku gdy jeden z rodziców zameldowany jest na terenie innej gminy, zaświadczenie, że nie pobiera świadczeń w tamtejszym organie właściwym / nie złożył /a wniosku na okres zasiłkowy 2014/2015.

·         zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach w 2013 r.

·         kopię odpisu wyroku (postanowienie) sądu zasądzające alimenty na dzieci

·         zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu(zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży) ,

W przypadku osoby starającej się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego

·         zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub oświadczenie

·         aktualne zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub oświadczenie potwierdzające okoliczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz kserokopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej (RMUA) potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

 

W przypadku osoby samotnie wychowującej:

·         kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację

·         kopię aktu zgonu rodzica,

·         kopię odpisu wyroku sądu o oddalenie powództwa o świadczenia alimentacyjne od drugiego z rodziców

·         odpis zupełny aktu urodzenia

 

Dodany 2015-02-24 14:46:57 przez Nina Dziubałtowska         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1939