POTRZEBNE DOKUMENTY

Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

·         uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się
o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

·         zaświadczenie Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

·         oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

·      zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny dokumentujące wysokość innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu (np. alimenty, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego, zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów - jeśli postępowanie było prowadzone)

·         zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

·         dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu

·         dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu

·     oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku)

·         informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

·         dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (skrócony odpis aktu urodzenia)

·         odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

·      zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia

·        w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej

·         orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną

·         przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

·         kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oryginały do wglądu)

 

 

Dodany 2015-02-24 15:29:11 przez Nina Dziubałtowska         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy w Czarnocinie
Wydruk pochodzi z http://czarnocin.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1940